Regulamin

Regulamin Forum OLSZTYN. AKTYWNIE!

1.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego Forum „Olsztyn. Aktywnie!” zwanego dalej Forum, prowadzonego przez Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyn.

2.

Forum służy do prowadzenia przez użytkowników dyskusji, wymiany myśli, poglądów, opinii na temat akcji „Olsztyn. Aktywnie!”.

3.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

a. Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca Forum będąca jednocześnie moderatorem każdego działu Forum. Postanowienia dotyczące moderatora stosuje się odpowiednio do administratora.

b. Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym dziale Forum. Moderator posiada uprawnienia modyfikacji zawartości powierzonego działu Forum, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Forum bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

c. Dział Forum - wyodrębniona z całości część Forum ze względu przeznaczenie i zawartość merytoryczną.

d. Użytkownik – osoba fizyczna, która została zarejestrowana na Forum mająca prawo do przeglądania zawartych na Forum treści, pisania postów oraz rozpoczynania nowych wątków.

e. Wątek - dyskusja w określonym temacie.

f. Post - wiadomość wysyłana przez użytkownika do określonego wątku.

g. Logowanie - proces identyfikacji użytkownika Forum przez system informatyczny na podstawie nazwy użytkownika oraz używanego przez niego hasła.

4.

Rejestracja użytkowników odbywa się poprzez Panel Logowania. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła, za pomocą którego użytkownik będzie się logował do Forum.

5.

Każdy użytkownik działa na Forum pod wybraną przez siebie nazwą.

6.

Rejestr użytkowników prowadzi administrator

7.

Korzystanie z Forum jest bezpłatne.

8.

Każdy z użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem do zamieszczania postów na Forum. Zamieszczanie postów na Forum możliwe jest po uprzednim zalogowaniu.

9.

Podczas korzystania z Forum zabrania się:

a. zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,

b. obrażania uczestników forum,

c. używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne,

d. nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),

e. propagowania przemocy,

f. naruszania zasad ogólnie przyjętej netykiety,

g. rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem,

h. umieszczania przez uczestników na łamach Forum wszelkich informacji reklamowych,

i. umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku,

j. umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,

k. cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje,

l. umieszczania przesadnie długich podpisów,

m. używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się z Forum, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu strony, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.

10.

Opublikowanie postu zawierającego treści wymienione w pkt. 9 regulaminu powoduje usunięcie postu przez moderatora lub skreślenie z listy użytkowników. W przypadku złamania prawa przez użytkownika na Forum administrator powiadamia odpowiednie organy ścigania.

11.

Użytkownicy Forum publikują komentarze, uwagi, opinie i zdjęcia oraz pliki wyłącznie na własną odpowiedzialność. Urząd Miasta Olsztyn nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w ramach Forum.

I jako kolejny punkt:

Użytkownicy Forum zamieszczają zdjęcia, pliki, publikacje z uwzględnieniem obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Urząd Miasta Olsztyn nie ponosi żadnej odpowiedzialności za łamanie przez użytkowników forum praw autorskich osób trzecich.

12

Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Forum przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez moderatora zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Forum wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

13

Moderator ma prawo do przenoszenia wątku między działami Forum, jeżeli nie odpowiada on działowi, w którym został zamieszczony przez użytkownika oraz usuwania postów niezwiązanych z tematyką Forum.

14

Użytkownik wypowiadając się na Forum tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Urzędu Miasta Olsztyn.

15

Urząd Miasta Olsztyn dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

16

Urząd Miasta Olsztyn zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyn.

17

Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronie Forum.

18

Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z Forum.

Czas generowania strony: 0.121 s.
Zasilane przez Forum Kunena